Neue Linie Otchiba Dynamite von Sakai Koi

Shigeru erklärt eine neue Linie Otchiba Dynamite von der Sakai Koi Farm Hiroshima.

0